Trang chủ » Catalog » HộiSinhVậtCảnh »

Danh mục
Gấu Bông-> (316)
Đồ Chơi-> (837)
Xe sắt - Xe mô h́nh-> (192)
Đồ Dùng-> (238)
Bộ Sưu Tập-> (347)
HộiSinhVậtCảnh (2)
Video


Sản phẩm mới Xem thêm
014. Xe lắc
014. Xe lắc
405,000
T́m nhanh
 
Gơ từ khóa để t́m sản phẩm.
T́m kiếm chi tiết
Đơn vị tiền tệ
Điều lệ Hội SVC

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 2074/ QĐ-UBND
Tân Phú, ngày 18 tháng 06 năm 2007

ĐIỀU LỆ
HỘI SINH VẬT CẢNH QUẬN TÂN PHÚ


CHƯƠNG I

TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ


ĐIỀU 1:
Tên gọi của Hội là HỘI SINH VẬT CẢNH QUẬN TÂN PHÚ
Tên viết tắt : SIVACA QUẬN TÂN PHÚ.

ĐIỀU 2: Tôn chỉ mục đích của Hội là:
Ra sức giữ ǵn, phát triển, nâng cao truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân dân ta trong lĩnh vực sinh vật cảnh, góp phần tích cực vào việc:
- Bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
- Bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn Quận
- Phát triển kinh tế xă hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn Quận Tân Phú nói riêng và Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung.

ĐIỀU 3 : Hội là một tổ chức quần chúng tập hợp rộng răi những người yêu thích sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật và nghệ nhân hoạt động cho sự bảo vệ và phát triển của sinh vật cảnh.
Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú.

ĐIỀU 4 : Nhiệm vụ
1. Tuyên truyền, giáo dục quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện.
2. Phát triển và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; động viên sự nhiệt t́nh và khả năng lao động sáng tạo của hội viên, đoàn kết giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mỹ thuật nhằm phát triển ngày càng phong phú và đa dạng với chất lượng cao các sản phẩm sinh vật cảnh, đem lại đời sống văn hoá vui tươi lành mạnh, lợi ích kinh tế xă hội thiết thực cho hội viên.
3. Tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, mỹ thuật và các cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ hoạt động sinh vật cảnh theo đúng qui định của pháp luật.
4. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, các biện pháp lớn nhằm bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh.
ĐIỀU 5: Hoạt động Hội trong khuôn khổ pháp luật nhà nước.
Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trụ sở cơ quan của Hội tạm thời đặt tại Pḥng Kinh Tế Quận Tân Phú số 70A Thoại Ngọc Hầu Phường Hoà Thạnh Quận Tân Phú.
CHƯƠNG II :
HỘI VIÊN
ĐIỀU 6: Công dân Việt Nam (cá nhân, tập thể) được xét kết nạp là hội viên nếu:
– Tán thành tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội.
– Nhiệt t́nh tham gia trong một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của Hội.
– Tự nguyện xin gia nhập Hội và sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở của Hội.
Hội viên tập thể xin gia nhập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên của tổ chức ḿnh.
ĐIỀU 7: Hội viên danh dự, hội viên tán trợ:
1. Hội viên danh dự: là những người có uy tín, nhiệt t́nh ủng hộ Hội về mặt tinh thần và vật chất.
2. Hội viên tán trợ: là những người tán thành tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội, nhiệt t́nh giúp đỡ Hội về vật chất và tinh thần nhưng không có điều kiện tham gia trực tiếp hoạt động Hội.
Hội viên danh dự, hội viên tán trợ không có quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lănh đạo của Hội.
ĐIỀU 8: Nhiệm vụ của hội viên:
1. Tích cực hoạt động trong tổ chức Hội, tuân thủ điều lệ Hội và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sinh vật cảnh.
2. Tích cực xây dựng Hội, tham gia đều đặn các kỳ sinh hoạt; tuyên truyền tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội; phát triển hội viên mới, mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hội.
3. Đóng hội phí theo qui định.
ĐIỀU 9: Quyền lợi của hội viên
- Tham gia mọi sinh hoạt và quyết định của Hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lănh đạo của Hội.
- Được Hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khoa học, mỹ thuật sinh vật cảnh, dự các cuộc hội thảo, các lớp huấn luyện v.v…
- Đề xuất các sáng kiến để thực hiện tôn chỉ của Hội.
- Được Hội tạo điều kiện thuận lợi (trong khả năng cho phép) trong mọi hoạt động sinh vật cảnh, nhất là trong các công tŕnh nghiên cứu, sáng tạo và phát minh.
- Được cấp thẻ hội viên, có quyền xin ra khỏi Hội.

CHƯƠNG III :
TỔ CHỨC CỦA HỘI

ĐIỀU 10: Hội tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

ĐIỀU 11: Tổ chức của Hội sinh vật cảnh quận Tân Phú gồm:
- Quận hội.
- Chi hội cơ sở.

ĐIỀU 12: Đại hội đại biểu cấp quận là cơ quan lănh đạo cao nhất của Hội ở địa phương tổ chức 5 năm/1 lần.
1. Đại hội gồm đại biểu được bầu từ cơ sở lên, uỷ viên BCH cấp quận và một số đại biểu do BCH cấp quận chỉ định (không quá 5% tổng số đại biểu).
2. Đại hội đại biểu có nhiệm vụ:
- Thông qua báo cáo của Hội và kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và dự toán thu chi.
- Bầu cử cơ quan lănh đạo.
3. Cơ quan lănh đạo các cấp Hội thống nhất tên gọi là Ban chấp hành.
- Ban chấp hành cử ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch.
- Đại biểu được bầu vào Ban chấp hành mỗi cấp phải là người nhất trí với tôn chỉ, mục đích, nắm vững điều lệ Hội, có phẩm chất và khả năng, có điều kiện và thời gian hoạt động cho Hội. Số lượng uỷ viên của BCH do đại hội quyết định.
4. Cơ quan lănh đạo các cấp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội.

ĐIỀU 13: Ban chấp hành (mỗi cấp) cử một uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra và có nhiệm vụ:
- Kiểm tra việc thi hành nghị quyết của đại hội, nghị quyết của Ban chấp hành cấp trên và cấp ḿnh.
- Kiểm tra việc tuân thủ điều lệ Hội.
- Kiểm tra tài chính của Hội.
(Khi cần có thể tổ chức Tiểu ban kiểm tra hoặc Tổ kiểm tra).

ĐIỀU 14: Giữa 2 kỳ đại hội, việc thay đổi người trong Ban chấp hành phải được 2/3 số uỷ viên BCH biểu quyết tán thành và tổng số người bổ sung thay thế không được quá 1/3 tổng số uỷ viên của BCH đă được đại hội bầu ra.
ĐIỀU 15:
- Tổ chức cơ sở của Hội là một tập hợp hội viên (cá nhân hay tập thể) theo khu vực dân cư hoặc theo ngành nghề gọi tên là chi hội.
- Đại hội toàn thể hội viên ở chi hội 5 năm tiến hành hai lần, đại hội bầu ra BCH chi hội, BCH chi hội cử ra Chi hội trưởng, Chi hội phó.

CHƯƠNG IV:
TÀI CHÍNH CỦA HỘI
ĐIỀU 16:
1. Hội tự chịu trách nhiệm về mặt tài chính.
2. Kinh phí hoạt động của Hội do các nguồn thu:
- Hội phí.
- Các khoản đóng góp tự nguyện của hội viên.
- Các hoạt động sản xuất dịch vụ, kinh doanh sinh vật cảnh theo đúng pháp luật nhà nước.
- Sự tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
3. Chế độ thu chi để bảo đảm hoạt động của Hội do BCH quyết định.
4. Tổ chức công tác kế toán và quản lư tài chính thực hiện đúng các nguyên tắc tài chính hiện hành của nhà nước và báo cáo công khai trước BCH và đại hội cấp ḿnh.

ĐIỀU 17: Hội phí.
Đóng hội phí là nghĩa vụ của hội viên:
- Hội viên đóng hội phí cả năm hoặc một năm đóng hai lần.
- Sau khi thu hội phí sẽ trích nội lên quỹ hội cấp trên một tỉ lệ % nhất định.
- Mức tiền niên phí và tỉ lệ trích nộp lên cấp trên sẽ do BCH Trung ương quyết định.
CHƯƠNG V:
KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

ĐIỀU 18: Hội viên có thành tích được các cấp hội biểu dương, khen thưởng hoặc được đề nghị các cơ quan nhà nước, MTTQ khen thưởng.

ĐIỀU 19: Hội viên vi phạm điều lệ Hội và Nghị quyết của Đại hội hoặc BCH cấp trên và cấp ḿnh, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hội th́ tuỳ theo mức độ xử lư các h́nh thức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức, xoá tên khỏi danh sách Hội.
Tập thể vi phạm kỷ luật th́ tuỳ theo mức độ mà xử lư khiển trách, cảnh cáo hoặc giải tán.
- Nếu cá nhân hoặc tập thể vi phạm pháp luật nhà nước th́ ngoài kỷ luật của Hội c̣n bị xử lư theo pháp luật nhà nước.

CHƯƠNG VI:
TỔ CHỨC THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 20: Bản điều lệ này đă được Đại hội Đại biểu Hội sinh vật cảnh quận Tân Phú lần thứ I (tháng ___/2007) thông qua.

ĐIỀU 21: Chỉ có đại hội đại biểu Hội sinh vật cảnh quận Tân Phú mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ và có hiệu lực khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Chủ Tịch UBND Quận Tân Phú

HUỲNH VĂN HẠNH
(Đă kư tên và đóng dấu)

Sản phẩm được cập nhật Monday 21 December, 2009.
Reviews
Thông tin
Giao nhận
Chính sách bảo mật
Thông báo
Liên hệ
Ngôn ngữ
Vietnamese
Video Clips Gấu Bông


Thông báo Xem thêm
NotificationsNhận thông tin cập nhật của sản phẩm Điều lệ Hội SVC
Giới thiệu bạn bè
 
Giới thiệu bạn bè về sản phẩm này.

Công ty TNHH SX TM DV Liên Hương
2A Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Email: info@lienhuong.vn - Fax: 08. 39 73 63 93
Phone: 08. 39 789 089 - Mobile: 01234567830
Hỗ trợ trực tuyến: 08. 73000 800 - 08. 73000 900

Website được phát triển trên nền osCommerceCông ty chúng tôi đang thực hiện chương tŕnh hỗ trợ & chăm sóc khách hàng trực tuyến (dành cho quư khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh). Quư khách gọi đến số 08. 73000 800 - 08. 73000 900 , chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.